Objednávka tabule

Objednávateľ:

Meno a Priezvisko:
Mobil:
Email:
Dátum odberu:
 

Objednávka:

Počet boxov:
 
Box č.1: -
Box č.2: -
Box č.3: -
Box č.4: -
 
Druh tabule:


 
Použiť čas platnosti?: Od - hod.
 
Poznámka:
 
 
 
Späť       

Doplnky:
Právna informácia - Objednávka ŠPZ

Objednávanie kopírovania, ako aj tlač materiálov nevykonáva naša spoločnosť v rozpore s právnymi predpismi platnými v SR, a to predovšetkým so zákonom 300/2005 Z.z. trestným zákonom. Kopírovanie a tlač môže v určitých konkrétnych prípadoch porušiť ustanovenia vyššie uvedeného zákona, a to najmä § 270 (Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov), § 274 (Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok), § 275 (Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru), § 352 (Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky).

Z týchto dôvodov nevykonávame kopírovanie a výrobu najmä nasledovných dokumentov a tlačovín, šeky, cestovné šeky, peňažné poukážky, depozitné certifikáty, dlžobné úpisy, akcie, potravinové (stravné) lístky, poštové známky (platné či neplatné), žreby štátnych lotérií, kolky (platné i neplatné), pasy, imigračné doklady, preukazy totožnosti, vodičské preukazy a technické osvedčenia, majetkové listiny a zmluvy (tieto dokumenty kopírujeme len čiernobielo, tak aby kópiu nebolo možné použiť na právne úkony), odznaky alebo insígnie, Diela chránené autorským zákonom bez súhlasu majiteľa práv (kopírovať je možné len časti diel, a to za účelom štúdia alebo výučby). Platné alebo neplatné bankovky, a to ako domácej tak zahraničnej meny, nekopírujeme ani netlačíme.

 
Samolepky.sk | Terms of service | Právna informácia - Objednávka ŠPZ | Kontakt